Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.3.2017 dot. budowy ekranów akustycznych Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/843/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.05.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH – 33/2017 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/842/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/841/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/840/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/839/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/838/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej i geriatrii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/837/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/836/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16) Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/835/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami”, przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 10.2.1 – Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/834/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 uchwała Nr 19/833/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 6.3.2 – Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.05.2017 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/832/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2017 Usługa serwisowa i asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego wspierającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/830/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 415 416 »