Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2018 19.06.2018 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 30/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru Partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy tworzeniu i realizacji projektu pr. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w projekcie „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2018 Karta informacyjna 490/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2018 Karta informacyjna 485/2018 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.06.2018 Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z podziałem na 2 części. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/KW/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie cieplarni doświadczalno-ekspozycyjnej w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB na dz. nr 4 obręb 361 położonej przy ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2018 w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN-15 kV na części dz. nr: 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233 obręb 18 położonych przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Karta informacyjna 1232/2017 Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 18.06.2018 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1063/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Karta Informacyjna 475/2018 Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1062/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz infrastrukturą parkingową oraz zawarcia porozumienia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2018 Karta Informacyjna 479/2018 Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1061/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „My i Warmia i Mazury” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1060/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP. 04.02.00-IZ.00-04-173/18) Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1059/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 Szczegóły
« 1 2 3 683 684 »