Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2018 w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej WN 110 kV wraz ze światłowodem na dz. nr: 37/4, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 211 obręb Mirowice, gmina Pruszcz; dz. nr: 72/1, 73, 33, 52 obręb Sienno, dz. nr: 102, 99/9, 19/2, 91/8, 52/1 obręb Dobrcz, dz. nr: 94/6, 97/180 obręb Borówno, dz. nr: 193/10, 193/6, 12/2, 201/1, 202/7, 203/2 obręb Włóki, dz. nr: 40, 17, 44/1, 55/22, 55/20, 55/23, 29/1 obręb Gądecz, dz. nr: 52, 51/1, 53/5, 120, 156/1, 102/11, 102/10 obręb Strzelce Górne, gmina Dobrcz; dz. nr: 41/1, 130, 129 obręb Jarużyn, dz. nr: 1078, 22311/1, 22330, 22325 obręb Osielsko, gmina Osielsko; na dz. nr 333/3 obręb 0386, części dz. nr 12 obręb 0388 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 48, 43, 49 obręb 0387, części dz. nr 44 obręb 0387 położonej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, części dz. nr: 46/1, 47/1 obręb 0389 położnych poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 7, 1, 8 obręb 0246, dz. nr: 10, 1, 11 obręb 0245, dz. nr: 12, 2/4, 10/3 obręb 0244, części dz. nr 1/1 obręb 0244 położnej poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr: 15/2 obręb 0243, części dz. nr: 10/15, 15/5, 15/1 obręb 0243 położonych poza granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dz. nr 1/5 obręb 0277, znajdujących się na terenie Miasta Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Rozeznanie rynku ws. „Określenia szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2016 roku, poz. 1020) realizacji kampanii promocyjnych: „Paszport turystyczny” (1 edycja) i „Inauguracja sezonu turystycznego (3 edycje)” współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 120/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 770/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 68/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Karta informacyjna 107/2018 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 69/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 70/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 44/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 65/2018 Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów /Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” w zakresie: aspekty prawne prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych, pogłębianie świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów „ekologicznych” produkowanych dóbr lub świadczonych usług, możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, umiejętne wykorzystanie powyższych cech w reklamie, marketingu.” Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Dostawa dziewięciu kompletów odzieży roboczej dla „zielonych edukatorów” zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 106/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 105/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 104/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 103/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 102/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 101/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Karta informacyjna 100/2018 Szczegóły
« 1 2 3 583 584 »