Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-20 13:50:52 Oferta z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu: 13.10.2017 r.) złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorskie Oddział Regionalny Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu: 13.10.2017 r.)… Szczegóły
2 2017-10-20 13:41:18 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI - 50/2017 Szczegóły
3 2017-10-20 13:19:15 Określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust.1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.U. z 2017 roku, poz.1579) dotyczącego zadania pn. „Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych”. Szczegóły
4 2017-10-20 12:29:55 Zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
5 2017-10-20 12:07:37 Karta informacyjna 699/2017 Szczegóły
6 2017-10-20 12:04:53 Karta informacyjna 698/2017 Szczegóły
7 2017-10-20 11:33:26 uchwała Nr 41/1907/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2017-10-20 11:29:12 uchwała Nr 41/1906/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Klamry o długości 0,386 km Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2017-10-20 11:18:59 uchwała Nr 41/1905/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 470 obręb Grębocin – zjazd na drogę krajową nr 15 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2017-10-20 11:06:22 uchwała Nr 41/1904/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn – odcinek od drogi powiatowej nr 1031C Wierzchucin – Wierzchlas do drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2017-10-20 11:00:12 uchwała Nr 41/1903/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2017-10-20 10:52:37 uchwała Nr 41/1902/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta Brodnicy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2017-10-20 10:43:36 uchwała Nr 41/1901/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2017-10-20 10:32:54 uchwała Nr 41/1900/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz z załącznikami dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2017-10-20 10:16:05 uchwała Nr 41/1899/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2017-10-20 10:10:51 uchwała Nr 41/1898/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2017-10-20 09:39:37 uchwała Nr 40/1897/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na usługę społeczną Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2017-10-20 09:20:33 uchwała Nr 40/1896/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2017-10-20 09:12:45 uchwała Nr 40/1894/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
20 2017-10-20 08:34:19 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 510 511 512 »