Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-01-18 15:16:23 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I KONFERENCJI Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia oferty cenowej na organizację szkoleń i konferencji dla pszczelarzy z województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
2 2017-01-18 13:34:42 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 r. Szczegóły
3 2017-01-18 11:39:34 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/TZ/2017 w dniu 18 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór, na dz. nr 131 obręb 0014 Nowy Dwór, gmina Brodnica. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
4 2017-01-18 09:54:43 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Iwony i Błażeja Kopczyńskich w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy trzody chlewnej w Starych Rybitwach gm. Bobrowniki, wylotem zlokalizowanym na działce nr 51/26 obręb 0008 Stare Rybitwy. Szczegóły
5 2017-01-18 09:52:56 Karta informacyjna 14/2017 Szczegóły
6 2017-01-17 14:10:38 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - 3/2017 Szczegóły
7 2017-01-17 13:50:26 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - 2/2017 Szczegóły
8 2017-01-16 14:48:01 Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona na podstawie… Szczegóły
9 2017-01-16 14:40:20 Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona na podstawie… Szczegóły
10 2017-01-16 12:50:55 uchwała Nr 1/23/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2016 roku Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2017-01-16 12:46:36 Oferta z dnia 11 stycznia 2017 r. złożona przez Ogólnopolską Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 11 stycznia 2017 r. złożona na podstawie… Szczegóły
12 2017-01-16 10:09:55 OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM - PLATFORMA MULTIMODALNA WZP.DT.272.1.2017 Szczegóły
13 2017-01-16 09:07:20 Oferta – Tryb Uproszczony Oferta z dnia 12 stycznia 2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 239 i 395) na… Szczegóły
14 2017-01-13 14:35:18 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2017 w dniu 13 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na dz. nr 12/24 obręb Zielonka, gmina Białe Błota Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
15 2017-01-13 14:33:11 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2017 w dniu 13 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Trzeciewnica, na dz. nr: 540, 541/1, 542/1, 542/2, 543 i 544 oraz część dz. nr 588/1 obręb Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania… Szczegóły
16 2017-01-13 09:33:09 Oferta z dnia 11.01.2017 r. złożona Włocławski Klub Sportów Walki Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 11.01.2017 r. złożona w trybie uproszczonym (z… Szczegóły
17 2017-01-13 08:57:04 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Frischke-Szulc, prowadzącej Gospodarstwo Rolne, Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Fermy Drobiu w Cielu zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 183/26, obręb Ciele 6, 86-005 Białe Błota. Szczegóły
18 2017-01-13 08:54:47 Karta informacyjna 10/2017 Szczegóły
19 2017-01-13 08:10:56 Karta informacyjna 7/2017 Szczegóły
20 2017-01-12 16:21:58 uchwała Nr 1/22/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schematu: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
« 1 2 3 4 319 320 321 »