Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 217 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów
  • Osoba kontaktowa Marek Jasiński
  • Miejsce załatwienia Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Punkt Informacyjno-Podawczy

   lub za pośrednictwem poczty.

   Miejsce załatwienia sprawy:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 334
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 388
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 334

   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru.
  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.
   2) posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza.
   3) posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza.
   4) posiadająca:
   a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
   b) inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
   5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
  • Opłaty 50 zł za wpis do ewidencji, opłatę należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr konta: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 PKO BP SA II/O Toruń, 17 zł za wydanie zaświadczenia, opłatę należy uiścić na konto: Urząd Miasta Torunia nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Marszałek Województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, kontroluje przeprowadzanie badań lekarskich wykonywanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i wydawania orzeczeń w tym zakresie.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627
    z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
   3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.
    w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
    o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U.
    z 2015 r. poz. 2247.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian