Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
24.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 122a we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 9/9 KM 26. Szczegóły
07.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 3 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 94/16 (KM 83). Szczegóły
07.06.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Chmielnej 35a we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 71/96 (KM 51). Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Traugutta 8 we Włocławku na działce nr 80/17 KM 51 Szczegóły
04.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne Lokalizacja obiektów oraz gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działkach o numerach ewidencyjnych: 353/12, 353/13, 355/4 obręb 12; 340, 341 obręb 13; 26, 49, 53/3, 56, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 92/1, 92/2 obręb 14; 153/2, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2 obręb 16; 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 77/3, 77/4, 77/5 obręb 17; 193/4, 196, 201 obręb 18; 3/2 obręb 20 zlokalizowanych w miejscowości Toruń, wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu wód opadowych lub roztopowych W-A zabudowanego na cieku wodnym pn. Struga Toruńska w km biegu cieku 0+22 na działkach o numerach ewidencyjnych: 77/5, 38 obręb 17 w miejscowości Toruń i wylotu wód opadowych lub roztopowych W-B zabudowanego na cieku wodnym pn. Struga Toruńska w km biegu cieku 0+67 na działce o numerze ewidencyjnym: 353/12 obręb 12 w miejscowości Toruń oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku pn. Struga Toruńska poprzez wylot W-A i W-B w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Szczegóły
06.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
06.04.2017 193/2017 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
14.03.2017 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Spółki „UŚCIKOWO-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” (działka nr ewid. 93/16, obręb Cerekwica, gm. Żnin) zakładową kanalizacją deszczową poprzez wylot w stawie do ziemi (działka nr ewid. 93/4, obręb Cerekwica, gm. Żnin).
Szczegóły
25.10.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 22/3 obręb 40, przy ul. Noteckiej w Bydgoszczy Szczegóły
02.12.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 30/159, obręb 72 na Skwerze 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, nr 23/125 i 23/126, obręb 71 na Skwerze im. Dunarowskiego oraz nr 15/1, obręb 51 na Skwerze przy ul. Widok w Bydgoszczy Szczegóły
04.10.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 42/1 obręb 112, przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy Szczegóły
04.10.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 69 obręb 202, przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy Szczegóły
06.12.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 16/175 obręb 119, przy ul. Powstańców Warszawy 3-II w Bydgoszczy Szczegóły
13.10.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 54/13, 53/1, 54/4, 53/3 obręb 80, przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy Szczegóły
28.03.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1/1 obręb 179 w Bydgoszczy Szczegóły
31.03.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 19 (obręb 56) przy ul. Targowej w Toruniu Szczegóły
16.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Zmiana decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla EDF GAZ Toruń Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 50, na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw – do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50MWt, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Szczegóły
02.03.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „TUCHWOD” Sp. z o. o. w Tucholi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 837/4, 837/5 i 837/10 obręb Cekcyn. Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej 34A na działce ew. nr 13/4, KM 33 we Włocławku. Szczegóły
05.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 122a na działce ew. nr 9/9 KM 26. Szczegóły
« 1 2 3 4 54 55 56 »