Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Rozpatrywanie spraw indywidualnych w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Departament Organizacyjny Biuro Organizacji Pracy Szczegóły
Rozpatrywanie i załatwianie w Urzędzie skarg, wniosków i petycji Departament Organizacyjny Biuro Organizacji Pracy Szczegóły
Udostępnianie dokumentów znajdujących się w Archiwum Zakładowym Departament Organizacyjny Archiwum Zakładowe Szczegóły
Uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w ramach działalności gospodarczej regulowanej Departament Organizacyjny Archiwum Zakładowe Szczegóły
Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Uzgadnianie w zakresie swojej właściwości tras pielgrzymek i warunki przemarszu odcinkami dróg wojewódzkich Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Szczegóły
Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Szczegóły
Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Szczegóły
Wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Szczegóły
Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szczegóły
Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR Departament Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych Szczegóły
Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
Udostępnianie danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym podmiotowi publicznemu realizującemu zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
Rejestracja robót geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie materiałów źródłowych do wykonania tych robót, przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu wojewódzkiego Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
Udostępnianie rastrów map topograficznych, tematycznych, BDOT10k Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (drukowane mapy topograficzne i tematyczne, atlasy, kopie materiałów z zasobu) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Szczegóły
Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Kultury Szczegóły
Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Kultury Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »