Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 41/1907/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1907/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1906/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1906/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Klamry o długości 0,386 km Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1905/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1905/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 470 obręb Grębocin – zjazd na drogę krajową nr 15 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1904/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1904/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010315C Wysoka – Mukrz w gminie Cekcyn – odcinek od drogi powiatowej nr 1031C Wierzchucin – Wierzchlas do drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1903/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1903/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1902/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1902/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta Brodnicy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1901/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1901/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1900/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1900/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz z załącznikami dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1899/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1899/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 41/1898/17 18.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 41/1898/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1897/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1897/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1896/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1896/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1894/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1894/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1893/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1893/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1892/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1892/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1891/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1891/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad wynagradzania Członków Rady Inwestycyjnej oraz pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej oraz działalnością Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1890/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1890/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1889/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1889/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1888/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1888/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 40/1887/17 13.10.2017 Obowiązujący uchwała Nr 40/1887/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
« 1 2 3 333 334 »