Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 19/878/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/878/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Wykluczenie nie ma MOWy” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/877/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/877/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Trampolina 2” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/876/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/876/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Medal z okazji 450-lecia szkoły” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/875/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/875/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/874/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/874/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/873/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/873/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/872/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/872/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/871/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/871/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/870/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/870/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 5 części Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/869/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/869/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/868/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/868/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 18/824/18 09.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 18/824/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/867/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/867/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/866/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/866/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/865/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/865/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/864/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/864/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/863/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/863/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/862/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/862/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/861/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/861/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/860/18 16.05.2018 Obowiązujący uchwała Nr 19/860/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
« 1 2 3 413 414 »