Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 1/23/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/23/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/22/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/22/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schematu: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/21/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/21/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/20/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/20/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszwica Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/19/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/19/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/18/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/18/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/17/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/17/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji” przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/16/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/16/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/15/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/15/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/14/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/14/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/13/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/13/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/12/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/12/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/11/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/11/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego planu działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/10/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/10/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/9/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/9/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/8/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/8/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu ogólnych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/7/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/7/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/6/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/6/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia we Włocławku, ul. Bechiego 2 będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/5/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/5/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/4/17 11.01.2017 Obowiązujący uchwała Nr 1/4/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w Krówce Leśnej Szczegóły
« 1 2 3 229 230 »