Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

  • Wydział Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia nie dotyczy
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Betlińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Departament Infrastruktury i Transportu
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 409
  • Telefon kontaktowy 56 621 85 73; 56 621 85 82
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
   1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
   2) dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia;
   3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli jest nie starsza niż 6 m-cy od daty wystawienia);
   4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie:
   • szkolenia podstawowego,
   • szkolenia dodatkowego – jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora;
   5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
   6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
   7) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
   8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin (oryginał).
   2. Wymagania, o których mowa w ust. 1:
   1) pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
   2)pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
   Egzaminatorem może zostać osoba, która:

   posiada co najmniej wykształcenie średnie;
   posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;
   ukończyła 23 lata;
   posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy; posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
   posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
   ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
   daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
   przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

   Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

   Marszałek województwa:

   wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa powyżej;
   nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;
   odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
   nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej;
   została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania - w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978),
   nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978).


  • Opłaty Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974) na konto: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Biuro Dyrektora Generalnego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000 tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy. W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub: dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”, załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej, dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”, dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich, kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2018 rok

   1. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym:

   2. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem:

   We wszystkich terminach przeprowadzone będą egzaminy teoretyczne i praktyczne.
   Egzaminy w WORD Warszawa przeprowadzone będą dla osób z województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
   Egzaminy w WORD Częstochowa przeprowadzone będą dla osób z województwa: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.
   W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu przez osoby z województw innych niż wskazano w planie.

   Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974) na konto:

   Ministerstwo Infrastruktury 
   Biuro Dyrektora Generalnego
   ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
   nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

   tytuł wpłaty: WORD – Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ………, egz. praktyczny kat. …….. prawa jazdy.

   W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

   • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
   • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
   • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
   • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

   kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

   Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

   Opłata egzaminacyjna (w zł)
   za część teoretyczną
   1 Prawo jazdy kategorii A 100
   2 Prawo jazdy kategorii B lub T 100
   3 Prawo jazdy kategorii C lub D 100
   4 Pozwolenie 100

   za część praktyczną

   1 Prawo jazdy kategorii A 200
   2 Prawo jazdy kategorii B lub T 250
   3 Prawo jazdy kategorii C lub D 300
   4 Pozwolenie 150

  • Podstawa prawna
   1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2014 r. poz. 974).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian