Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca; Zgodnie z postanowieniami art. 217 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Betlińska
  • Miejsce załatwienia Departament Infrastruktury i Transportu
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 573, 56 62 18 582
  • Miejsce odbioru Departament Infrastruktury i Transportu
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Wymagane dokumenty Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
   1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
   2) dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
   3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli jest nie starsza niż 6 m-cy od daty wystawienia);
   4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zakresie:
   • szkolenia podstawowego,
   • szkolenia dodatkowego – jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora;
   5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
   6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
   7) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
   8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
   2. Wymagania, o których mowa w ust. 1:
   1) pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
   2)pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
   3. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
   1) skierowanie wydane przez właściwego Marszałka województwa;
   2) dokumenty, o których mowa w ust. 1;
   3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
   4) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
  • Opłaty Opłaty: za wpis do ewidencji egzaminatorów – 50 zł dokonuje się na konto Urzędu Marszałkowskiego nr rachunku: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 bank PKO BP SA II/O Toruń tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów … Opłaty skarbowe: za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów – 17 zł za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokonanej przez organ administracji samorządowej od każdej pełnej lub rozpoczętej strony – 5 zł Urząd Miasta Torunia Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 Tytułem: opłata skarbowa za ……. Opłaty za egzamin: Zakres egzaminu Opłata egzaminacyjna (w zł) za część teoretyczną za część praktyczną 1 Prawo jazdy kategorii A 100 200 2 Prawo jazdy kategorii B lub T 100 250 3 Prawo jazdy kategorii C lub D 100 300 4 Pozwolenie 100 150 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000 tytułem: Wpłata WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy. W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub: • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, • dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”, • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej, • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”, • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Egzaminatorem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

   1) posiada co najmniej wykształcenie średnie
   2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
   a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
   b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;
   2a) ukończyła 23 lata
   3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
   4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
   5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
   6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
   7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
   8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
   9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
   f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

   Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji w przypadku:
   1) śmierci egzaminatora;
   2) niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58
   ust. 1 pkt 1–9;
   3) nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 ust. 3;
   4) dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
   a) wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy,
   b) przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy w przypadkach określonych w art. 57,
   c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu.
   2. Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:
   1) z urzędu;
   2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
   3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
   4. W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
   5. Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, w przypadku, jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
   3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 232),
   4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2014 r. poz. 974).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian