Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska.

W CELU OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z UISZCZANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO WNIOSEK FOS-ZAS

Plik do pobrania poniżej FOS-ZAS.XLS
Plik do pobrania poniżej FOS-ZAS.PDF – FORMULARZ INTERAKTYWNY

JEŻELI SKŁADAJĄCY WNIOSEK POSIADA POWYŻEJ 10-CIU PODLEGŁYCH MU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OBOWIĄZKOWO MUSI WYPEŁNIĆ ZAŁACZNIK DO WNIOSKU FOS-JO

Plik do pobrania FOS-JO.XLS
Plik do pobrania FOS-JO.PDF – FORMULARZ INTERAKTYWNY

JEŻELI PODANIE O WYDANIE NINIEJSZEGO ZAŚWIADCZENIE NIE BĘDZIE WYPEŁNIANE NA POWYŻSZYCH FORMULARZACH WNIOSKODAWCA BĘDZIE WZYWANY O UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYDŁUŻY SIĘ CZAS WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA!!!
PROSIMY NIE MODYFIKOWAĆ FORMULARZY

Do wypełnienia formularzy interaktywnych FOS-ZAS.PDF i FOS-JO.PDF niezbędna jest przeglądarka plików PDF – Acrobat Reader 8.0 (polska wersja) lub nowsze. Tylko te wersje umożliwiają  w pełni prawidłowe działanie oraz obsługę polskich liter.

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.Nr 225 poz. 1635 ze zm.) – do pobrania poniżej zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

W rozumieniu powyższej ustawy o opłacie skarbowej w przypadku spraw załatwianych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu właściwym miejscowo organem podatkowym jest Prezydent Miasta Torunia, a zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Torunia
Bank Millennium
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

najbliżej położone placówki Banku Millennium: Szosa Chełmińska 17 (czynne w godzinach 8.00-18.00), Rynek Staromiejski 5 (czynne w godzinach 10.00-18.00), Rynek Nowomiejski 21 (czynne w godzinach 9.00-17.00), ul. Łyskowskiego 8 (czynne w godzinach 8.00-18.00), ul. Wyszyńskiego 10a (czynne w godzinach 10.00-18.00).

lub w kasie Urzędu Miasta Torunia (kasy czynne w godzinach 8.00-17.00):
– ul. Grudziądzka 126 B,
– ul. Batorego 38/40.

W dniu 28.12.2006r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie powyższej uchwały, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5 z 12 stycznia 2007r., opłata skarbowa pobierana jest również przez inkasentów w siedzibach urzędów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, Urzędu Miasta Torunia (przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 – Wydział Ewidencji i Rejestracji), przy ul. Słowackiego 118 – Punkt Informacyjny, przy ul. Poznańskiej 52 – Punkt Informacyjny), Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej, sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U.Nr 246, poz. 1804) – do pobrania poniżej.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą:
• od dokonania czynności urzędowej – z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
• od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
• od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska wynosi 17 zł.

W myśl powyższej ustawy o opłacie skarbowej od dnia 01.01.2007r. nie podlegają opłacie między innymi podania, żądania, wnioski, odwołania i zażalenia oraz załączniki do nich.

ZNAKI OPŁATY SKARBOWEJ

Na podstawie art. 2.1. ustawy z dnia 13.06.2007r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 128, poz. 883) – do pobrania poniżej, która weszła w życie z dniem 26.07.2007r., do dnia 31 grudnia 2008r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 01 stycznia 2007r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 01 lutego 2005r. do dnia 31 grudnia 2006r.

Znaki opłaty skarbowej nakleja się na składanym wniosku o dokonanie czynności urzędowej albo na dokumencie zgłoszenia, na składanym wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, albo na składanym dokumencie stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo na jego wypisie, odpisie lub kopii.

Jeżeli opłata skarbowa uiszczona w powyższy sposób (znaki opłaty skarbowej) jest niższa od należnej, zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą należnej opłaty, a zapłaconą znakami opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian