Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych dr J. Bednarza ul. Sądowa 18, Świecie

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 • opisany przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;
 • zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć
w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób:

W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu” należy umieścić:

– ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-25-07.

Rozmowy kwalifikacyjnej odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w lutym- marcu br., o czym kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu można uzyskać
w godzinach pracy:

 • administracji Szpitala, ul. Sądowa 18, Świecie;
 • Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń.
  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:ZD/1/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatu pełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-01-29
  • Termin składania dokumentów2019-02-18
  • Sposób składania dokumentówOferty należy przesłać, w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym. W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu” należy umieścić: - ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu, - zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-25-07. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w lutym-marcu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu można uzyskać w godzinach pracy: 1) administracji Szpitala, ul. Sądowa 18, Świecie; 2) Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; 5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem; 6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Miejsce składania dokumentówDepartament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) posiada wykształcenie wyższe;
   2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
   4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowybrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówDariusz Rutkowski
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian