UCHWAŁA NR 20/648/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Załącznik

do Uchwały 20/648/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r.

R E G U L A M I N

określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

 1. Postanowienia ogólne
 1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja konkursowa w składzie określonym Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwana dalej „komisją”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz.1629) oraz niniejszym regulaminem.
 2. Do zadań komisji należy:
 • określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;
 • przeprowadzenie postępowania konkursowego;
 • sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji;
 • przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Za przebieg postępowania konkursowego odpowiada Przewodniczący komisji wyznaczony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego spośród członków komisji.
 2. Każdy członek komisji przed przystąpieniem do prac, po zapoznaniu się z listą osób, które przedłożyły oferty do konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, składa Przewodniczącemu komisji pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do konkursu jako kandydat, nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym takiej osoby, albo nie pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu i bezstronności.
 3. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Przewodniczący komisji informuje o tym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podejmuje decyzję w sprawie wyłączenia członka Komisji z jej składu i niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.
 4. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji.
 5. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
 6. Konkurs przebiega w dwóch etapach, przy czym każdy z etapów może odbywać się w więcej niż jednym dniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja może przerwać posiedzenie i wyznaczyć nowy termin. W pierwszym etapie postępowania konkursowego następuje ustalenie spełnienia przez kandydatów  na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy warunków określonych w ogłoszeniu konkursowym, przyjętym uchwałą  Nr 16/525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r,  a w drugim etapie postępowania konkursowego przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki  etapu pierwszego.
 7. Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają protokolanta. Za zgodą komisji, protokolantem może być pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, nie będący jej członkiem.
 8. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 9. Posiedzenia komisji są protokołowane, a sporządzony protokół zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Protokoły są jawne.
 10. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści złożonych ofert, a w szczególności autorskich koncepcji programowo-organizacyjnych funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu komisji, które mogą naruszać dobra osobiste kandydatów.
 11. Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Przebieg postępowania konkursowego
 1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego przeprowadzanym bez udziału kandydatów komisja:
 • dokonuje sprawdzenia, po zapoznaniu się z wykazem wszystkich złożonych ofert, czy oferty zostały złożone w terminie,  zawierają wszystkie wymagane ogłoszeniem dokumenty oraz czy dokumenty spełniają kryteria ogłoszenia;
 • podejmuje decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu, jeżeli kandydat spełnia kryteria formalne oraz przedstawił wszystkie wymagane dokumenty;
 • podejmuje decyzję o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu, jeżeli kandydat nie spełnia wymogów formalnych bądź nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów;
 • ustala kolejność rozmów z kandydatami, które będą prowadzone w drugim etapie postępowania konkursowego;
 • zapoznaje się z przedstawionymi przez kandydatów autorskimi koncepcjami programowo-organizacyjnymi funkcjonowania  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy;
 1. Rozstrzygnięcia komisji o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu lub odmowie dopuszczenia kandydata do  drugiego etapu konkursu  są ostateczne.
 2. Pierwszy etap postępowania konkursowego kończy sporządzenie i podpisanie protokołu.
 3. Przewodniczący komisji, za pośrednictwem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje wszystkie osoby, które przystąpiły do konkursu, drogą elektroniczną lub telefonicznie, o wynikach pierwszego etapu postępowania konkursowego, a kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów.
 4. Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania konkursowego, który nie zgłosi się we wskazanym terminie na rozmowę z komisją, niezależnie od przyczyny, zostaje wyłączony   z postępowania konkursowego.
 5. Komisja w drugim etapie postępowania konkursowego:
 • otrzymuje wykaz kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie;
 • określa kryteria oceny przydatności kandydata;
 • przeprowadza rozmowę z poszczególnymi kandydatami, biorąc pod uwagę zarówno kryteria oceny przydatności kandydata jak i przedstawioną przez kandydata autorską koncepcję programowo-organizacyjną dotyczącą funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości kandydata przez Przewodniczącego komisji;
 • po przeprowadzonych rozmowach przeprowadza dyskusję zamkniętą na temat kandydatów;
 • dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru kandydata, przy czym każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem;
 • rekomenduje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy kandydata, który otrzyma największą liczbę  głosów;
 • w wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej – najwyższej liczby głosów,  przeprowadza drugą turę głosowania tylko z ich udziałem,   którą w razie powtórnego uzyskania przez tych kandydatów równej liczby głosów rozstrzyga  głos Przewodniczącego komisji;
 • w wypadku nieoddania głosów na żadnego z kandydatów stwierdza, że konkurs nie doprowadził do wybrania kandydata i zamieszcza w protokole stosowne uzasadnienie.
 1. Z drugiego etapu postępowania konkursowego sporządza się protokół, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń złożonych przez członków komisji.
 2. Przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym protokoły i kryteria oceny przydatności.
 3. Komisja kończy działalność i ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności, do których została powołana.

Informacje

Rejestr zmian