Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
11.01.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: ŚG-IG. 7244.29.2017 udzielająca Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami polegający na wypełnianiu odpadami – łagodzeniu i formowaniu skarp wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „NOWE DĄBIE II”, w granicach wyznaczonego obszaru i terenu górniczego „NOWE DĄBIE II”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 19 i 20/3, obręb 0001 Nowe Dąbie, w m. Nowe Dąbie, gm. Łabiszyn, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
22.12.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-G.7244.32.2017 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2017 r., znak: ŚG-I-G.7244.20.2017, udzielającą Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław, zezwolenia na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „ŁOJEWO II”, w granicach wyznaczonego obszaru i terenu górniczego „ŁOJEWO II”, obejmującego działki ewidencyjne nr 108/2 i 108/4, obręb Łojewo, gm. Inowrocław. Szczegóły
06.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów Szczegóły
04.01.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.46.2017 zmieniająca decyzję z dnia 19 lutego 2015 r., znak: ŚG.I.7243.44.2015 udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 6 w Świeciu Szczegóły
30.11.2017 Decyzja Pobór wód z jeziora Borówno (działka nr 90/1, obręb ewid. Borówno), gm. Dobrcz, dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawskopomorskiego
i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”
Szczegóły
09.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów Szczegóły
15.01.2018 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.44.2017 zmieniająca decyzję wydaną dla Supportive Recycling Poland Sp. z o.o., ul. Fijewo 26, 87-220 Radzyń Chełmiński Szczegóły
04.12.2017 Decyzja Pobór wód podziemnych na cele rolnicze i socjalno-bytowe z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 107, obręb ewid. 0002 Makowiska Szczegóły
19.12.2017 Decyzja Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych w Wapiennie, gm. Barcin, do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy Szczegóły
22.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości we Włocławku, działka nr 9, 11/3, KM 55 Szczegóły
12.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki we Włocławku, działka nr 5/42 KM 43 Szczegóły
14.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy A. Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2 KM 109 Szczegóły
29.12.2017 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.11.2016.AMK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
20.12.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
01.09.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 736/4, obręb 32 w Toruniu (ul. Szosa Chełmińska) Szczegóły
24.11.2017 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.2.24.2016.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu-brojlera kurzego-Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Makowiska 19, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski Szczegóły
19.12.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Słowackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143, KM 45 Szczegóły
27.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2017 r., znak: ŚG-III.7120.3.71.2017 zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Bukowej 38/40 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 63/4, KM 51 Szczegóły
05.09.2017 Wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Decyzja zmieniająca zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, dla instalacji do produkcji papieru, należącej do Mondi Świecie S.A., zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 1 w Świeciu Szczegóły
25.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Zmiana oznaczenia prowadzącego instalację, zmiana gospodarki wodnej Szczegóły
« 1 2 3 4 88 89 90 »