Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 34/1548/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1548/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1547/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1547/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na dokonanie darowizny aktywa trwałego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1546/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1546/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1545/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1545/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1544/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1544/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1543/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1543/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1542/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1542/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1541/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1541/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1538/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1538/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1537/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1537/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1536/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1536/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1535/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1535/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki w miejscowości Chrzanowo Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 34/1534/19 04.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 34/1534/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Niechorz Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1533/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1533/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa drewnianej wiaty w miejscowości Chalin” w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1532/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1532/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy realizacji zadania publicznego pn. „Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej nad Wisłą” w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1531/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1531/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1530/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1530/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1529/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1529/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1528/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1528/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 33/1527/19 28.08.2019 Obowiązujący uchwała Nr 33/1527/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Nr naboru LGD III/RPO/EFRR/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19) Szczegóły
« 1 2 3 4 586 587 »