Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 35/1601/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1601/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1600/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1600/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-274/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1599/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1599/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Poznań witamy, w nowoczesny świat wkraczamy” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1598/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1598/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2019 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1597/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1597/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1596/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1596/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1595/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1595/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1594/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1594/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1593/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1593/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1592/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1592/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji rozdysponowania środków z Rezerwy Wykonania dla Osi priorytetowej 7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) oraz propozycji zwiększenia poziomu dofinansowania dla wybranych projektów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1591/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1591/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Zakresu prac na DW 246 Rojewo – Płonkowo od km 59+344 do km 63+500 oraz DW 544 Brodnica – Łaszewo od km 2+100 do km 3+395, od km 3+527 do km 10+337, od km 10+357 do km 13+300 zadań z programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1590/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1590/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1589/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1589/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2019 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1588/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1588/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie organizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2019” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1587/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1587/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1586/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1586/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1585/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1585/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1584/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1584/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1583/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1583/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 35/1582/19 11.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 35/1582/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
« 1 2 3 588 589 »