Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 1/27/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/27/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/26/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/26/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/25/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/25/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/24/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/24/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/23/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/23/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/22/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/22/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/21/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/21/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla projektu „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/20/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/20/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/19/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/19/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Turystyka i rekreacja Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/18/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/18/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/17/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/17/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/16/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/16/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących dziedzin: Gospodarka odpadami i Gospodarka wodno-ściekowa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/15/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/15/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/14/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/14/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/13/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/13/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/12/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/12/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/11/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/11/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/10/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/10/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/9/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/9/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/8/19 09.01.2019 Obowiązujący uchwała Nr 1/8/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 500 501 »