Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 2/35/20 16.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/35/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2381/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2381/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-109/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2380/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2380/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 runda II Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 3/65/20 22.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 3/65/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2019 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/34/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/34/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/33/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/33/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/32/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/32/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/31/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/31/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Zakresu prac na DW 246 Rojewo – Płonkowo od km 59+344 do km 63+500 oraz DW 544 Brodnica – Łaszewo od km 2+100 do km 3+395, od km 3+527 do km 10+337, od km 10+357 do km 13+300 zadań z programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/30/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/30/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/29/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/29/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/28/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/28/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/27/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/27/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2020 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/26/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/26/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowiej w pracy i po pracy” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/25/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/25/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów grantowych w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/24/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/24/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/23/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/23/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/22/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/22/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/21/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/21/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/20/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/20/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/19/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/19/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
« 1 2 3 635 636 »