Sprawozdania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W myśl zapisów art. 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, marszałek województwa jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazania sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Sprawozdania Marszałka Województwa kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian