REGULAMIN określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

 

REGULAMIN
określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

I. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja konkursowa w składzie określonym Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwana dalej „Komisją”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz.1629) oraz niniejszym regulaminem.
 2. Do zadań Komisji należy:
 • określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;
 • przeprowadzenie postępowania konkursowego;
 • sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji;
 • przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Za przebieg postępowania konkursowego odpowiada Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego spośród członków Komisji.
 2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, wybrany przez Komisję spośród jej członków.
 3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do prac, po zapoznaniu się z listą osób, które przedłożyły oferty do konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, składa Przewodniczącemu komisji pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do konkursu jako kandydat, nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym takiej osoby, albo nie pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu i bezstronności.
 4. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Przewodniczący Komisji informuje o tym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podejmuje decyzję w sprawie wyłączenia członka Komisji z jej składu i niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.
 5. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
 6. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
 7. Konkurs przebiega w dwóch etapach, przy czym każdy z etapów może odbywać się w więcej niż jednym dniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przerwać posiedzenie i wyznaczyć nowy termin. W pierwszym etapie postępowania konkursowego Komisja dokonuje oceny spełnienia przez kandydatów na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu warunków określonych w ogłoszeniu konkursowym, przyjętym uchwałą 14/626/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 14 kwietnia 2017 r., a w drugim etapie przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki etapu pierwszego i dokonuje oceny przedstawionych kandydatur.
 1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokoły są jawne.
 3. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści złożonych ofert, a w szczególności autorskich koncepcji programowo-organizacyjnych funkcjonowania Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu i nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Komisji, które mogą naruszać dobra osobiste kandydatów.
 4. Obsługę organizacyjną Komisji, w tym obsługę przez protokolanta, zapewnia Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 5. Kwestie sporne Komisja rozstrzyga w trybie, o którym mowa w ust. 10.
  II. Przebieg postępowania konkursowego
 1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego, przeprowadzanym bez udziału kandydatów Komisja:
 • dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego spośród członków Komisji;
 • dokonuje sprawdzenia, po zapoznaniu się z wykazem wszystkich złożonych ofert, czy oferty zostały złożone w terminie, zawierają wszystkie wymagane ogłoszeniem dokumenty oraz czy dokumenty spełniają kryteria ogłoszenia;
 • stwierdza o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu, jeżeli kandydat nie spełnia wymogów formalnych bądź nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów;
 • ustala kolejność rozmów z kandydatami, które będą prowadzone w drugim etapie postępowania konkursowego;
 • zapoznaje się z przedstawionymi przez kandydatów autorskimi koncepcjami programowo-organizacyjnymi funkcjonowania Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.
 1. Rozstrzygnięcia Komisji o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu są ostateczne.
 2. Pierwszy etap postępowania konkursowego kończy sporządzenie i podpisanie protokołu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje drogą elektroniczną wszystkie osoby, które przystąpiły do konkursu, o wynikach pierwszego etapu postępowania konkursowego, a kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów.
 4. Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania konkursowego, który nie zgłosi się we wskazanym terminie na rozmowę z Komisją, niezależnie od przyczyny, zostaje wyłączony z postępowania konkursowego.
 5. Komisja w drugim etapie postępowania konkursowego:
 • określa kryteria oceny przydatności kandydata; którymi będzie się kierować przy ocenie kandydatów;
 • przeprowadza rozmowy z poszczególnymi kandydatami, biorąc pod uwagę zarówno kryteria oceny przydatności kandydata jak i przedstawioną przez kandydata autorską koncepcję programowo-organizacyjną dotyczącą funkcjonowania Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości kandydata przez Przewodniczącego Komisji;
 • po zakończeniu rozmów przeprowadza dyskusję zamkniętą na temat kandydatów;
 • dokonuje oceny kandydatów wg kryteriów, o której mowa w pkt. 1 i przeprowadza głosowanie nad kandydaturami zgodnie w trybem, o którym mowa w ust. 21-24.
 1. Każdy członek Komisji ocenia poszczególnych kandydatów odrębnie.
 2. Spośród kandydatów, Komisja dokonuje wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
  w głosowaniu jawnym, przy czym każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.
 3. Rekomendacje Komisji otrzymuje kandydat, który uzyskał największa ilość głosów „za”
 4. W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej – najwyższej liczby głosów, Komisja przeprowadza drugą turę głosowania tylko z ich udziałem, którą w razie powtórnego uzyskania przez tych kandydatów równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 5. Z drugiego etapu postępowania konkursowego sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń złożonych przez członków Komisji.
 6. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją, w tym protokołami i kryteriami oceny przydatności kandydatów, Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 7. Komisja kończy działalność i ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności, do których została powołana.

 

Informacje

Rejestr zmian