Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz skład komisji

Załącznik do Uchwały 40/1878/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r.

Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

I. Postanowienia ogólne.

1. Postępowanie konkursowe prowadzi komisja konkursowa w składzie określonym Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwana dalej „Komisją”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) oraz z niniejszym regulaminem.

2. Do zadań Komisji należy:

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji;
4) przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Za przebieg postępowania konkursowego odpowiada Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego spośród członków Komisji.

4. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, wybrany przez Komisję spośród jej członków.

5. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do prac, po zapoznaniu się z listą osób, które przedłożyły oferty do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, składa Przewodniczącemu Komisji pisemne oświadczenie, że nie przystępuje do konkursu jako kandydat, nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym takiej osoby, albo nie pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu i bezstronności.

6. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Przewodniczący Komisji informuje  o tym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podejmuje decyzję w sprawie wyłączenia członka Komisji z jej składu i niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.

7. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji, w tym Przewodniczący lub jego Zastępcą.

8. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Konkurs przebiega w dwóch etapach, przy czym każdy z etapów może odbywać się w więcej niż jednym dniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przerwać posiedzenie i wyznaczyć nowy termin. W pierwszym etapie postępowania konkursowego Komisja dokonuje oceny spełnienia przez kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie warunków określonych w ogłoszeniu konkursowym, przyjętym uchwałą Nr 36/1651/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r, a w drugim etapie postępowania konkursowego przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki etapu pierwszego i dokonuje oceny przedstawionych kandydatur.

10. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem. Uczestniczyć w głosowaniu można tylko osobiście.

11. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Protokoły są jawne.

12. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści złożonych ofert, a w szczególności autorskich koncepcji programowo-organizacyjnych funkcjonowania Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Komisji, które mogą naruszać dobra osobiste kandydatów.

13. Obsługę organizacyjną Komisji, w tym obsługę przez protokolanta, zapewnia Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

14. Kwestie sporne Komisja rozstrzyga w trybie, o którym mowa w ust.

II. Przebieg postępowania konkursowego.

    15. W pierwszym etapie postępowania konkursowego przeprowadzanym bez udziału kandydatów Komisja:

1) dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego spośród członków Komisji;
2) po zapoznaniu się z wykazem wszystkich złożonych ofert, otwiera koperty i sprawdza pod względem formalnym złożone przez kandydatów dokumenty i stwierdza o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do dalszego udziału w konkursie. Komisja jest zobowiązana dopuścić do drugiego etapu konkursu wyłącznie kandydatów, którzy spełnili warunki określone § 1 ust. 1 ogłoszenia konkursowego przyjętego uchwałą Nr 36/1651/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r., oraz którzy w terminie złożyli dokumenty wymienione § 2 ww. ogłoszenia;
3) ustala terminy rozmów z kandydatami, które będą prowadzone w drugim etapie postępowania konkursowego;
4) zapoznaje się z przedstawionymi przez kandydatów autorskimi koncepcjami programowo-organizacyjnymi funkcjonowania  Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

16. Rozstrzygnięcia Komisji o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu są ostateczne.

17. Pierwszy etap postępowania konkursowego kończy sporządzenie i podpisanie protokołu.

18. Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,    informuje wszystkie osoby, które przystąpiły do konkursu, drogą elektroniczną lub telefonicznie, o wynikach pierwszego etapu postępowania konkursowego, a kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów.

19. Kandydat dopuszczony do drugiego etapu postępowania konkursowego, który nie zgłosi się we wskazanym terminie na rozmowę z Komisją, niezależnie od przyczyny, zostaje wyłączony   z postępowania konkursowego.

20. Komisja w drugim etapie postępowania konkursowego:

1) określa kryteria, którymi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów;
2) przeprowadza rozmowę z poszczególnymi kandydatami, biorąc pod uwagę zarówno kryteria oceny przydatności kandydata jak i przedstawioną przez kandydata autorską koncepcję programowo-organizacyjną dotyczącą funkcjonowania Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, po uprzednim sprawdzeniu tożsamości kandydata przez Przewodniczącego Komisji;
3) po przeprowadzonych rozmowach przeprowadza dyskusję zamkniętą na temat kandydatów;
4) dokonuje wyboru kandydata w głosowaniu jawnym, pisemnym na karcie do głosowania stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, zgodnie z zapisami ust. 10 niniejszego regulaminu;
5) Komisja rekomenduje kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy taką samą największą liczbę głosów „za” otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, Komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiej tury głosowania dopuszcza się jedynie kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze głosowania taką samą największą liczbę oddanych głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który w drugiej turze otrzymał najwięcej głosów „za”. W razie takiej samej liczby głosów, oddanych w drugiej turze na kandydatów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

21. Z drugiego etapu postępowania konkursowego sporządza się protokół, z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń złożonych przez członków Komisji.

22. Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezwłocznie przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją, w tym protokoły i kryteria oceny przydatności Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

23. Komisja kończy działalność i ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności, do których została powołana.

Skład Komisji:

  • Marek Smoczyk – Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Komisji
  • Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Wiesław Zajączkowski – Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,
  • prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Dyrektor Instytutu Archeologii UMK, członek Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie,
  • prof. dr hab. Ryszard Grygiel – Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian