Realizacja zadania pn. „Medal z okazji 450-lecia szkoły”

Informacja

Zgodnie z zapisem § 11 ust.3  uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.  w sprawie  trybu  postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania  (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 95, poz. 748)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na realizację zadania  pn. „Medal z okazji 450-lecia szkoły”, przyznając, uchwałą Nr 19/876/18 z dnia 16 maja 2018 r.,  na jego realizację dotację celową w wysokości 22 601,25 zł. 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacje

Rejestr zmian