Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1857/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja.” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1856/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1855/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-008/15 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1854/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1853/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej, konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1852/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1851/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części dachu budynku przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1850/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w obrębie Czarny Bryńsk, gmina Górzno, powiat brodnicki Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1849/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie oddania nieruchomości w najem oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1848/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup drukarki fiskalnej” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1847/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1846/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1845/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1844/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1843/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1842/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu włocławskiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 uchwała Nr 47/1841/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
« 1 2 860 861 862 863 864 1 155 1 156 »