Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie opinii na temat projektów powiatowych programów ochrony środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydawanie decyzji o zaszeregowanie / potwierdzenie zaszeregowania / zmianę zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji o umorzeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji o zmniejszeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – składowania odpadów oraz termicznego przekształcania odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie pozwolenia zintegrowanego. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Wniosek Gdańsk Transport Company S.A., ul. Powstańców Warszawy 18, 81-718 Sopot, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/9/06 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady „Nowe Marzy” autostrady A1 do istniejącego kanału deszczowego, a następnie wylotem do Strugi Mniszek, sekcja 6, Warlubie – Nowe Marzy (w km 75 + 000 – 89 + 450). Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. wykonanie odcinka kanału DN-1200 wraz z komorą połączeniową żelbetową nadbudowaną na istniejącym kanale DN-1800 na działkach nr 139/4 oraz 139/6, obręb 0023 Toruń, w ramach modernizacji istniejącej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1, węzeł Nowe Marzy (89+400km) – węzeł Czerniewice (151+900km). Szczegóły
« 1 2 803 804 805 806 807 929 930 »