Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich (mioceńska warstwa wodonośna) ze studni nr 1 dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz technologicznych i ujęć barierowych nr I (zachodnie), nr II (północne), nr III (wschodnie), nr IV (południowe) oraz pobór wód powierzchniowych z zasobów Noteci Zachodniej zgromadzonych w Zbiorniku Pakoskim przy pomocy ujęcia brzegowego dla potrzeb przemysłowych oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.26.2013 zmienionej decyzją z dnia 04.08.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2015 w części dotyczącej poboru wód podziemnych i powierzchniowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2016 Karta informacyjna 287/2016 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Informacja o wszczęciu na żądanie strony oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.24.2015.SN dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania energii i paliw do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2016 Karta informacyjna 242/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Unieważnienie konkursu nr 22/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 24/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie oraz przeprowadzenie promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 9-12 września 2016 roku podczas imprezy gospodarczej w Solecznikach na Litwie. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 29.08.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2016 Karta informacyjna 285/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2016 Karta informacyjna 286/2016 Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Projekt „Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2016 Karta informacyjna 277/2016 Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.8.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2016 Karta informacyjna 284/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 282/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 283/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 281/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 280/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2016 Karta Informacyjna 279/2016 Szczegóły
« 1 2 632 633 634 635 636 867 868 »