Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/892/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 21/891/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-192/18 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/890/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/889/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Aktualizacja wykazu ofert wybranych do realizacji w ramach konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBs i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2019 WZP.272.37.2019 Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z modernizacją i remontem budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych związanych z przystosowaniem go do potrzeb kształcenia zawodowego praktycznego Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Uchwała Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/888/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/887/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/886/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.06.2019 Oświadczenie majątkowe – korekta Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/885/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 uchwała Nr 21/884/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 12.06.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Koordynacji RLKS Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-21.05.2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 929 930 »