Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/24/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/23/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/22/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/21/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/20/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/19/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/18/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/17/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/16/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/15/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/14/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/13/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac remontowo-budowlanych Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/CP/2020 w dniu 21 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej (centrum aktywności lokalnej – osiedlowy dom kultury z elementami ogniska artystycznego) przy ul. Grunwaldzkiej 38 na dz. nr 318, obręb 36 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2020 w dniu 21 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN na odcinku Przyłęki – Trzciniec w ramach modernizacji linii SN 15 kV z GPZ Przyłęki – Trzciniec na dz. nr: 12192/11, 2088, 2119, 938/6, 2112, 2142, 702/1, 694/2, 650, 647/2, 21390, obręb Białe Błota oraz na dz. nr: 426, 427, 375, 394, 100/14, obręb Zielonka, gmina Białe Błota. Szczegóły
Akty prawne 22.01.2020 uchwała Nr 2/12/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.01.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 22.01.2020 uchwała Nr 1/9/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-363/20) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.01.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2020 WZP.272.3.2020 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, matematyczne, oraz szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszących kompetencje cyfrowe oraz szkoleń w zakresie metod pracy z uczniem w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II -edukacja przyszłości” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2020 Karta informacyjna 43/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 052 1 053 »