Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 45/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 47/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 46/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 44/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 50/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 49/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 48/2020 Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2014 r., znak: ŚG-I.7222.4.2014/MB, wydanego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osnowo, gm. Chełmno. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr 22/2020 – Duże imprezy Sportowe Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 21/2020 – Szkolenie Sportowe Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/34/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/33/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/32/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/31/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Zakresu prac na DW 246 Rojewo – Płonkowo od km 59+344 do km 63+500 oraz DW 544 Brodnica – Łaszewo od km 2+100 do km 3+395, od km 3+527 do km 10+337, od km 10+357 do km 13+300 zadań z programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/30/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/29/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/28/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/27/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2020 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/26/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowiej w pracy i po pracy” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/25/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów grantowych w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
« 1 2 3 4 1 052 1 053 »