Opłaty za substancje kontrolowane.

Opłaty za substancje kontrolowane, ponoszone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436) – do pobrania poniżej, należy wnosić na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu
84 1020 5011 0000 9702 0119 6005 – opłaty za substancje kontrolowane

SPRAWOZDANIA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE
Roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane za rok 2005 należy składać w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 157) – do pobrania poniżej.

Sprawozdania należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

STAWKI OPŁAT
Opłaty za substancje kontrolowane ustalić należy według stawek zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. z 2005 r. Nr 13 poz. 107) – do pobrania poniżej.
Z dniem 10 lipca 2015 r. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436) została uchylona i zastąpiona ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) – do pobrania poniżej.
Wobec powyższego Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie jest już organem właściwym, do którego należy przedkładać roczne sprawozdania o wysokości należnych opłat za substancje kontrolowane. Do opłat ustalanych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy oraz do wpływów z tytułu tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian