Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Załącznik do uchwały Nr 10/407 /17 Zarządu
Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń, na czas określony od 3 do 5 lat

§ 1. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, zwanej dalej „Biblioteką” może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1)  posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
2)  posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
3)  posiada minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym;
4)  posiada minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
6)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
8)  posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
1)  ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania instytucją kultury;
2)  znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki, w tym biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy oraz informatycznych systemów zarządzania biblioteką;
3)  umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
4)  znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
5)  znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

§ 2.1 Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki;
2) CV (wraz z aktualnym zdjęciem) opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)” ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;
3) opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Biblioteki, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
zarówno w formie pisemnej jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi ramowy program działalności instytucji na okres 5 lat począwszy od 1 maja 2017 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);
5) dokumenty potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz
z oświadczeniem o ich wykonaniu, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);
6) dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;
7) czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
c) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

2. Do oferty kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencje i opinie.

3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1. Oferta winna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

§ 3.1. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Kopernikańskiej” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 21 kwietnia 2017 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 4. Z warunkami organizacyjno–finansowymi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr. 883 359 311. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny instytucji, sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2016, bilans za rok za 2015, oraz plan finansowy na rok 2017.

§ 5.1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
3. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.
5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
6. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.
7. Informacja o wyniku konkursu umieszczona zostanie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w CV.
9. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

  • Status ogłoszenia o naborze:
  • Numer ogłoszenia:
  • Nazwa jednostki zlecającej:
  • Wydział:
  • Miejsce pracy
  • Stanowisko
  • Wymiar etatu
  • Ilość etatów
  • Data ogłoszenia--
  • Termin składania dokumentów--
  • Sposób składania dokumentów
  • Miejsce składania dokumentów
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian