Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/SE/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
  • StanowiskoZastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-02-21
  • Termin składania dokumentów2018-03-07
  • Sposób składania dokumentówKandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz.182 z póżn.zm.) tj.: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 8. koncepcja na stanowisko objęte konkursem. Kandydaci proszeni są o złożenie w/w dokumentów w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  • Miejsce składania dokumentówOferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni od upływu daty składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Posiada tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie pediatrii.
   2. Posiada minimum ośmioletni staż pracy w zawodzie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Posiada wiedzę na temat realizowanych zadań
   i przepisów dotyczących działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.
   2. Komunikatywność oraz kreatywność.
   3. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w celu zapewnienia należytej opieki medycznej,
   2. utrzymanie na odpowiednim poziomie udzielania świadczeń zdrowotnych,
   3. dbanie o zabezpieczenie w niezbędny sprzęt medyczny,
   4. dbanie o właściwe relacje ekonomiczne
   w podległych komórkach organizacyjnych,
   5. analizowanie możliwości rozbudowy bazy diagnostycznej dla celów lecznictwa
   i szkoleniowych oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem aparatury i sprzętu,
   6. podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,
   7. kontrolowanie wykonania wydanych zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych przepisów regulujących działania Szpitala,
   8. planowanie i zabezpieczanie działań medycznych na wypadek zaistnienia sytuacji zagrożenia kryzysowego,
   9. systematyczne dążenie do utrzymania należytego standardu jakości świadczenia usług zdrowotnych poprzez stawianie wymagań i egzekwowanie dokładnego wykonania zarządzeń i poleceń przez podległy personel,
   10. ustalanie zasad współpracy jednostek i komórek organizacyjnych w procesie leczenia,
   11. nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych
   12. organizowanie zespołów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem danych
   w zakresie epidemiologii, zachorowań, zgonów
   i innych wskaźników zdrowotnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówPani dr n. med. Danuta Kurylak
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian