Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu

 

Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2017 r.

Informacja dla kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera

Informujemy, że posiedzenie Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej im. dra A. Raczyńskiego w Szpitalu Wielospecjalistycznym, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu.

Rozmowy z kandydatami rozpoczną się o godz. 11:30 według kolejności alfabetycznej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Marek Smoczyk

———————————————————————————————————————

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 ze zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z siedzibą przy ulicy Józefa 53-59,  87-100 Toruń, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza.

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronach internetowych: BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
BIP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

 

Informacja dotycząca udostępnienia materiałów:

Wszelkie materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym znajdują się na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:14/SE/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń
  • StanowiskoZastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelny Lekarz
  • Wymiar etatu-
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-11-09
  • Termin składania dokumentów2017-11-20
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty: 1. Życiorys (CV). 2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza. 3. Kwestionariusz osobowy. 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy. 5. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem, przez składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 6. Oświadczenie stanowiące załącznik do ogłoszenia.
  • Miejsce składania dokumentówMiejsce i termin składania wymaganych dokumentów: 1. Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza" należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane). 2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata. 3. Termin składania dokumentów upływa w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. 20 listopada 2017 r. o godz. 10:00.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneKandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj.:
   I. Wymagania niezbędne:
   1. posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
   2. posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe:
   1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
   2. Komunikatywność oraz kreatywność.
   3. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za merytoryczny nadzór i koordynację świadczeń zdrowotnych w szczególności:
   1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych
   w celu zapewnienia należytej opieki medycznej,
   2. utrzymanie na odpowiednim poziomie udzielania świadczeń zdrowotnych,
   3. dbanie o zabezpieczenie w niezbędny sprzęt medyczny,
   4. dbanie o właściwe relacje ekonomiczne w podległych jednostkach organizacyjnych,
   5. analizowanie możliwości rozbudowy bazy diagnostycznej dla celów lecznictwa i szkoleniowych oraz sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem aparatury i sprzętu,
   6. podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,
   7. kontrolowanie wykonania wydanych zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych przepisów regulujących działanie Szpitala,
   8. zaplanowanie i zabezpieczenie działań medycznych na wypadek zaistnienia sytuacji zagrożenia kryzysowego,
   9. systematyczne dążenie do utrzymania należytego standardu jakości świadczenia usług zdrowotnych poprzez stawianie wymagań i egzekwowanie dokładnego wykonania zarządzeń i poleceń przez podległy personel,
   10. ustalenie zasad współpracy jednostek i komórek organizacyjnych w procesie leczenia,
   11. nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych,
   12. organizowanie zespołów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem danych w zakresie epidemiologii, zachorowań, zgonów i innych wskaźników zdrowotnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówprof. zw. dr hab. n. med. Marek Jackowski
  • Uzasadnienie wyboru-
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian