Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 4 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.),

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie

 ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu

 1. Kandydaci zgłaszający się na konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
  w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku
  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, kandydat zgłaszający się do konkursu składa w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia do siedziby podmiotu leczniczego pod adresem:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

M. Skłodowskiej-Curie 61/67 87-100 Toruń

Sekretariat pok. 1, I piętro w dni robocze w godzinach od 730 do 1400

w razie nadania przesyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu

 1. Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu”

 1. Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 14 dni roboczych od daty upływu terminu zgłoszeń, o czym poinformuje pisemnie kandydatów. Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani pisemnie o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.
 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy od 730do 1435 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (56) 568-35-49, na pisemny wniosek.
 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur przewiduje się na 14 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.
 1. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/SE/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
  • StanowiskoNaczelna Pielęgniarka
  • Wymiar etatu1/2 etatu
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-04-18
  • Termin składania dokumentów2017-05-18
  • Sposób składania dokumentówKandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić: 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem. 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo. 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej. 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 6. Zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia. 7. Oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
  • Miejsce składania dokumentówOfertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata – w tym adres e-mail oraz numer telefonu – należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Ośrodka, I piętro, pokój 1. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Toruniu – nie otwierać”. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Ośrodka. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 658-35-49. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu można uzyskać na pisemny wniosek w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35 w siedzibie podmiotu.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm.) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz.U Nr 151, poz. 896):
    tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (5 lat);
    tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (7 lat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweSpecjalizacja w pielęgniarstwie ochrony zdrowia pracujących
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Koordynowanie i nadzorowanie merytoryczne pracy personelu pielęgniarskiego.
   2. Planowanie obsad podległego personelu.
   3. Analizowanie i ocenianie jakości pracy kadry pielęgniarskiej.
   4. Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu.
   5. Reprezentowanie pionu pielęgniarskiego Ośrodka na zewnątrz.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy1. Systematyczne ocenianie jakości świadczeń pielęgniarskich, stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi na stanowisku pracy.
   2. Ocenianie i motywowanie podległego personelu.
   3. Opracowywanie i wdrażanie standardów opieki i procedur działań pielęgniarskich w ochronie zdrowia pracujących.
  • Lista wybranych kandydatówrozstrzygnięcie konkursu w załączniku do informacji
  • Uzasadnienie wyborubrak
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian