Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego  

ul. Sułkowskiego 58, Bydgoszcz

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;
 • opisany przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;
 • zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych (złożonej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, przed otwarciem kopert).

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail oraz nr telefonu należy przesłać, w ciągu 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń  lub złożyć w tym samym terminie na ww.  adres w biurze podawczo-kancelaryjnym.

Na kopercie kandydat umieszcza adnotację: „Nie otwierać” oraz dopisek: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652-18-68.

Rozmowy kwalifikacyjnej odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w lipcu – sierpniu br., o czym kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy:

 • administracji Przychodni, ul. Sułkowskiego 58, Bydgoszcz;
 • Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Fundusz Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się pod linkiem: http://umwkp.rbip.mojregion.info/ochrona-danych-osobowych/

 Do pobrania w załączniku – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:2/SE/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 58
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-06-29
  • Termin składania dokumentów2018-07-12
  • Sposób składania dokumentówOferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail oraz nr telefonu należy przesłać, w ciągu 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym. Na kopercie kandydat umieszcza adnotację: „Nie otwierać” oraz dopisek: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652-18-68. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w lipcu - sierpniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy: 1) administracji Przychodni, ul. Sułkowskiego 58, Bydgoszcz; 2) Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Fundusz Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; 5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem; 6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (złożonej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, przed otwarciem kopert).
  • Miejsce składania dokumentówDepartament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) posiada wykształcenie wyższe;
   2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
   4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów-
  • Uzasadnienie wyboru-
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian