NABÓR PARTNERÓW – Organizacja imprez kulturalnych

 1. Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza:nabór Partnerów do realizacji projektuw ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym:

  http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=7

  Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

  Działania planowane w ramach projektu:

  Wspólne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.

  Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnerów zostanie ustalony po wyborze Partnerów w Umowie Partnerskiej.

  Partnerami projektu mogą być:
  1.    Jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne;
  2.    Organizacje pozarządowe;
  3.    Kościoły; związki wyznaniowe; osoby prawne kościołów; osoby prawne związków wyznaniowych;
  4.    Inne podmioty posiadające osobowość prawną;
  5.    Państwowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej;
  6.    Przedsiębiorstwa.

  Kryteria wyboru Partnerów:

  Wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte w Regulaminie Naboru Partnerów.

  Termin składania zgłoszeń: do dnia 29.07.2016 r.

  Sposób składania zgłoszeń:
  1.    Ofertę należy złożyć w wersji papierowej, a formularz oferty (zał. nr 1) także w formie elektronicznej (jako plik do edycji na nośniku CD) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór Partnerów – projekt 4.4 IMPREZY KULTURALNE.

  2.    Formularz może być dostarczony:
  •    osobiście  lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
  •    poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu.

  Miejsce składania zgłoszeń:

  1.    Punkt  Informacyjno-Podawczy  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.
  2.    Formularz  należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Urzędu  od poniedziałku  do  piątku:
  – w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,
  – we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

  Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie Naboru Partnerów do realizacji imprez kulturalnych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.

  Załączniki do Naboru Partnerów:
  Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Potencjalnego Partnera
  Pozostałe dokumenty wymienione w § 4 ust. 3 Regulaminu naboru Partnerów

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji
  Osoby do kontaktu:
  Ewa Przyziółkowska, Małgorzata Dybowska, tel. +48 56 62 18 284

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian