Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/CP/2019 w dniu 7 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni wód deszczowych wraz z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych i wylotem do kanału noteckiego, wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łochowo w rejonie ulicy Laskowej na dz. nr: 237/11, 286/29, 285/31, obręb Łochowo, gmina Białe Błota.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian