Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/CP/2019 w dniu 8 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki na części dz. nr 73/3 obręb 11 i 326/4 obręb 4 w Toruniu.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian