MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:33/2019
  • Wydział:DEPARTAMENT WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
  • Miejsce pracyPraca w budynku przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30, wtorek – 7:30-17:00, piątek – 7:30-14:00,
  • StanowiskoDO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-06-11
  • Termin składania dokumentów2019-06-21
  • Sposób składania dokumentóww zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Organizacyjny Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 33 2019”
  • Miejsce składania dokumentów w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia,
   b) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
   c) doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem projektów współfinansowanych
   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
   d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwa skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
   b) znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych z EFRR,
   c) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
   d) umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sporządzanie projektów aneksów do umów zawieranych pomiędzy Instytucją Zarządzającą
   a beneficjentem,
   b) przyjmowanie i rejestracja wniosków beneficjentów o płatność,
   c) dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków beneficjentów o płatność,
   d) sporządzanie dyspozycji wypłaty środków na rzecz beneficjentów,
   e) nadzór nad ustanawianiem poprawnego zabezpieczenia przez beneficjentów umów
   o dofinansowanie projektów,
   f) nadzór nad wykonywaniem przez beneficjenta obowiązków w zakresie sprawozdawczości,
   g) sporządzanie i przekazywanie informacji o wykrytych nieprawidłowościach,
   h) odzyskiwanie środków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
   i) udział w opiniowaniu projektów dokumentów stanowiących system wdrażania RPO 2014-2020.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBRAK
  • Lista wybranych kandydatów- Maria Głaz, zamieszkała w Toruniu.
  • Uzasadnienie wyboruWybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych, wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy do spraw wdrażania projektów w Biurze Wdrażania Projektów IV w Wydziale Wdrażania Projektów EFRR w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian