Konkurs na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Załącznik
do uchwały Nr 16/525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 kwietnia 2016 r

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, na czas określony –  5 lat

§ 1. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, zwanego dalej „Centrum” może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
 7. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze kultury, w tym minimum dwuletnie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
 2. doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim;
 3. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum;
 4. umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
 5. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych

§ 2. 1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum;
 2. CV (wraz z aktualnym zdjęciem) opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)” ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym oraz numeru telefonu;
 3. autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Centrum, obejmującą maksymalnie 10 znormalizowanych stron A4 i złożoną zarówno w formie pisemnej jak  i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi ramowy program działalności instytucji na okres 5 lat;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe wraz ze zobowiązaniem się do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata            w konkursie;
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 9. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 10. dokumenty potwierdzające minimum pięcioletnie doświadczenie w  prowadzeniu działalności w obszarze kultury, w tym minimum dwuletnie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);
  1. Do oferty kandydat może załączyć kserokopie  dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz  referencje i opinie.

  3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1. Oferta winna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-8 winny być czytelnie podpisane przez kandydata.

  § 3. 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata (w tym adresem mailowym i telefonem) oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do dnia 23 maja 2016 r.  

  1. W przypadku złożenia przez kandydata oferty osobiście lub przesłania jej przez kandydata pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania oferty przez Urząd (datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

§ 4. Z warunkami organizacyjno–finansowymi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny instytucji, sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz bilans za rok za 2014, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 r. oraz plan finansowy na rok 2016.

§ 5. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
3. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie (drogą mailową lub telefonicznie).
5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
6. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Centrum podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.
7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian