Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (Biskupin 17,  88-410  Gąsawa), na czas określony pięciu lat

§ 1. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, zwanego dalej „Muzeum”, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada stopień naukowy z dziedziny archeologii lub dziedzin z nią powiązanych;
2) ma udokumentowane minimum siedmioletnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową (pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach kultury, w ośrodkach naukowo-badawczych, zarządzanie projektami, badaniami, kierowanie organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem działających w sferze kultury czy nauki);
3) posiada dobrą znajomość minimum jednego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski);
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
2. Dodatkowo od kandydata oczekuje się:
1) znajomości funkcjonowania muzeów – jako instytucji kultury, w tym obowiązujących je przepisów prawnych;
2) znajomości zagadnień gospodarki finansowej prowadzonej w instytucjach kultury, w tym związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
3. Preferowane będzie ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury.

§ 2. 1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum;
2) CV wraz z aktualnym zdjęciem w formie kwestionariusza, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia (edytowalna forma kwestionariusza dostępna jest w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-konkursy/;
3) opracowana w języku polskim autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania Muzeum, obejmującą maksymalnie 10 znormalizowanych stron formatu A4, zarówno w formie pisemnej jak  i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierająca między innymi ramowy program działalności muzeum na okres pięciu lat począwszy od  1 stycznia 2018 r.;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów);
5) dokumenty w rozumieniu art. 245 kpc potwierdzające minimum siedmioletnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową ( zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);
6) oświadczenia kandydata:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) iż nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
c) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
2. Do oferty kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz  referencje i opinie.
3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1. Oferta winna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

§.3. 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata
(w tym adresem mailowym i telefonem) oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do dnia
19 października 2017 r., godz.15.00.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
3. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

 § 4. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Muzeum Archeologicznego w Biskupinie kandydat może się zapoznać w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny instytucji, sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz bilans za rok 2016 oraz plan finansowy na rok 2017.

§ 5. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
3. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
7. Informacja o wyniku konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w kwestionariuszu.
9. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Muzeum podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian