Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

 

  • Wydział Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
  • Termin załatwienia Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Kompletny wniosek przedkładany jest staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062, Małgorzata Tomaszewska nr tel. 514 456 505, Katarzyna Marcinkowska nr tel. 571 293 071
  • Miejsce załatwienia Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Spraw Społecznych
   i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
   87-100 Toruń lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń, biuro podawcze – parterlub Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy – parter.
  • Telefon kontaktowy Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062, Małgorzata Tomaszewska nr tel. 514 456 505, Katarzyna Marcinkowska nr tel. 571 293 071
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) oraz formularz wniosku
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej. W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna
   • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721
    z późn. zm.);
   • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850);

   uchwała Nr 13/385/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian