Karta informacyjna Nr 4/K/DZ/2019 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Nazwa zadania:

Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

  • Wydział Wydział Zdrowia
  • Termin załatwienia Oferta złożona w otwartym konkursie ofert jest rozpatrywana w terminie 45 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert, a w przypadku, gdy na dany konkurs wpłynie powyżej 100 ofert okres ten wydłuża się do 60 dni.
  • Osoba kontaktowa Departament Zdrowia Osoby odpowiedzialne: Wydział Zdrowia: - Joanna Chaberska (tel. 56 652 18 22), - Rita Załucka (tel. 56 652 18 20), - Agnieszka Szpejna (tel. 56 652 18 19)
  • Miejsce załatwienia Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) oraz potwierdzenia złożenia oferty z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione. Potwierdzenie złożenia oferty należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Departament Zdrowia - Wydział Zdrowia
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   lub złożyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (Punkt Informacyjno-Podawczy - parter)
   w terminach określonych w ogłoszeniach o konkursach.
  • Telefon kontaktowy Joanna Chaberska tel. 56 652 18 22 (promocja i ochrona zdrowia), Rita Załucka tel. 56 652 18 20 (przeciwdziałanie uzależnieniom), Agnieszka Szpejna tel. 56 652 18 19 (przeciwdziałanie uzależnieniom)
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Wzór oferty jest zamieszczony w Generatorze ofert na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl Lista wymaganych załączników dostępna jest na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce otwarte konkursy ofert
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian