Karta informacyjna 3/K/SE/2017 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Nazwa zadania: Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Załącznik dostępny pod adresem:

http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/31/tryb-skladania-wnioskow

  • Wydział Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
  • Termin załatwienia Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Kompletny wniosek przedkładany jest staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062, Anna Kiełbasa nr tel. 514 456 505, Katarzyna Marcinkowska nr tel. 571 293 071
  • Miejsce załatwienia Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
   i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście
   w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - parter
  • Telefon kontaktowy Maria Dreszer nr tel. 56 656 10 32, 602 766 062, Anna Kiełbasa nr tel. 514 456 505, Katarzyna Marcinkowska nr tel. 571 293 071
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) oraz formularz wniosku
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej. W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),

   rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850);

   uchwała Nr 13/385/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian