Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania graficznego i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zapytanie ofertowe na usługę analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra-Wisła i dostosowania jej do wymogów Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych europejskiego znaczenia (Konwencji AGN) oraz charakterystyki towarowych jednostek pływających po polskich rzekach i kanałach, w tym jednostek przystosowanych do zróżnicowanych warunków nawigacyjnych. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia obejmującego wykonanie opracowania pt. „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Wykonanie usługi audytu przez audytora zewnętrznego dotyczące realizacji projektu pn.„Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Wykonanie audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Szacowanie wartości dla zamówienia: Raport nt. dobrych praktyk i rekomendacje dla instytucji zarządzającej RPO WK-P, w celu skutecznego wdrażania inteligentnych specjalizacji regionalnych – Feedback Paper Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji – stan aktualny i wyzwania” w dniu 20 czerwca 2018 r. na terenie miasta Torunia lub nie dalej niż 10 km od granicy administracyjnej miasta Torunia Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługa organizacji i przeprowadzenia jedenastu 8-godzinnych warsztatów ornitologicznych i chiropterologicznych dla 40 – osobowych grup dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w pięciodniowych pobytach (turnusach) pn. „Zielone szkoły” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Zapytanie ofertowe na realizacje usługi polegającej na organizacji XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Szacowanie wartości zamówienia: organizacja i przeprowadzenie 8-godzinnych warsztatów ornitologicznych i chiropterologicznych dla 40 – osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w pięciodniowych pobytach (turnusach) pn. „Zielone szkoły” w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Szacowanie wartości zamówienia: świadczenie usług cateringowych podczas 21 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) na terenach 8 dyrekcji parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Szacowanie wartości zamówienia: świadczenie usług cateringowych podczas 18 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) na terenach 8 dyrekcji parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej określenia wartości zamówienia na usługę wykonania Studium Wykonalności dla projektu Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia dla Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu wprowadzenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji organizacji pikniku dla rodzin z dziećmi oraz promocja wydarzeń projektu pn. „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” w dniu 2 czerwca 2018 r. na Scenie Otwartej CKK Jordanki przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018. Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Wykonanie usł. wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek eduk. dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)” Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usługi wyżywienia uczestników 8 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświat. woj. kuj.-pom. zorganizowanych na terenie Zespółu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”. Szczegóły