Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2019 Zaproszenie do przedłożenia szacunku dotyczącego oszacowania kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Zakup i dostarczenie przyrodniczych zestawów kreatywnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Wykonanie weryfikacji mającej na celu wskazanie terenów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w oparciu o obowiązującą uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe – Udzielenie licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia realizacji zadania pn. ”Opracowanie bazy danych geoinformacyjnych do projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów do kategorii”. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „ Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych” Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie przyrodniczych zestawów kreatywnych na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Szacowanie wartości zamówienia na planowaną dostawę prasy i wydawnictw w ramach prenumeraty w 2020 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z ćwiczeniami praktycznymi dla 25 pracowników Departamentu Środowiska w zakresie wizualnej identyfikacji drzew i krzewów na terenach miast na prawach powiatu. Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Zapytanie ofertowe na sporządzenie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ za lata 2017 i 2018. Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku dawnego schronu laboratorium amunicyjnego zlokalizowanego w Toruniu, Placu Teatralnym 2. Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Usługa organizacji szkolenia metodycznego dla pracowników Dep. Środowiska dot. nowoczesnych, atrakcyjnych i zróżnicowanych wzorcowych programów działań w ramach zadań edukacyjnych związanych z ekologią oraz doskonalenia umiejętności z zakresu wdrażania nowoczesnych i atrakcyjnych form prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej, w której udział weźmie około 15 uczestników w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Usługa przeprowadzenia 6 godzinnych warsztatów mykologicznych na potrzeby Województwa Kujawsko–Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Zapytanie ofertowe – pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi zaprojektowania i wybudowania budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu, w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Usłyszeć potrzeby – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy” Szczegóły